Pogoji uporabe

I. Namen

 

Pogoji uporabe (v nadaljevanju Pogoji) veljajo za vse fizične, pravne in druge osebe ali združenja (v nadaljevanju Uporabnik/Uporabniki), ki dostopajo in uporabljajo spletno stran ccbox24, http://www.ccbox24.com (v nadaljevanju Spletna stran), ki je last podjetja MIRAGO, poslovno svetovanje, d. o. o., Dunajska 156, 1000 Ljubljana, Slovenija, matična številka 7220464000 (v nadaljevanju Skrbnik), ki spletno stran tudi upravlja.

Pogoji veljajo za prvi in vsak naslednji Uporabnikov obisk Spletne strani.

Poleg Pogojev, razmerja med Uporabnikom in Skrbnikom urejajo tudi drugi pogoji ali pogodbe. V primeru neskladja med določili drugih pogojev ali pogodb in določili Pogojev, veljajo določila drugih pogojev ali pogodb.

Določeni razdelki Spletne strani (podstrani) ali nekatere njene funkcije so lahko na strani www.cherrybox24.com na voljo samo prijavljenim Uporabnikom.

Z obiskom spletne strani Uporabnik sprejme določbe Pogojev in Pravilnika o zasebnosti, ter se izrecno strinja z uporabo njegovih podatkov za namene shranjevanja in obdelave, v skladu z Pravilnikom o zasebnosti in Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

Pogoje se lahko kadarkoli, brez predhodne napovedi, spremeni, popravi ali dopolni. Z uporabo spremenjene, popravljene ali dopolnjene Spletne strani Uporabnik potrjuje, da sprejema te spremembe, popravke ali dopolnitve.

 

II. Podatki o Skrbniku

 

- sedež podjetja in naslov: Dunajska 156, 1000 Ljubljana, Slovenija, EU,

- matična številka: 7220464000,

- vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, Srg 2017/3833 dne 27. 1. 2017,

- ID številka za DDV: 75108178,

- kontaktni e-poštni naslov (tudi za pritožbe): info@ccbox24.com.

 

III. Uporaba Spletne strani

 

Uporabnik bo Spletno stran uporabljal izključno za zakonite namene, ki so v skladu z njeno predvideno uporabo. Uporabnik se mora vzdržati poseganja v pravice Skrbnika, Uporabnikov ali tretjih oseb in jim ne sme povzročati škode.

Skrbnik lahko Uporabniku, ki krši določbe Pogojev, začasno onemogoči dostop in uporabo Spletne strani. V primeru ponavljajočih se kršitev lahko Skrbnik, po lastni presoji, Uporabniku trajno onemogoči dostop in uporabo Spletne strani. V tem primeru se vse pravice Uporabnika razveljavijo in Uporabnik ni upravičen do kakršnekoli odškodnine.

Uporabnik je seznanjen in se strinja, da mora za nakup kuponov na Spletni strani (menjava denarja za kupone), biti član sistema CherryBox24, kar potrdi z vnosom podatkov za prijavo (uporabniško ime in geslo) za www.cherrybox24.com na Spletno stran. Uporabniki, ki niso člani sistema CherryBox24, ne morejo kupiti kuponov na Spletni strani. Skrbnik nima nikakršnega nadzora ali vpliva na prijavo Uporabnika v sistem CherryBox24 in na dodelitev uporabniškega imena in gesla.

 

IV. Menjava za kupone

 

Menjava med Skrbnikom in Uporabnikom se smatra kot sklenjena, ko Uporabnik od Skrbnika prejme potrditev. Če Skrbnik Uporabniku v roku 24 ur od oddaje njegovega naročila ne pošlje nobenega potrdila, se smatra, da med njima ni prišlo do menjave.

Uporabnik odda naročilo na Spletni strani tako, da v svoj nakupovalni voziček doda želeno število kuponov (do katerega lahko dostopa kadarkoli, s klikom na ikono nakupovalnega vozička v zgornjem desnem kotu, na katerikoli podstrani Spletne strani). Uporabnik nato potrdi število kuponov in vnese podatke o plačilu.

Da bi Uporabnik lahko pred oddajo naročila prepoznal in odpravil morebitne napake, mu Spletna stran omogoča vrnitev na prejšnji korak, kjer lahko napake popravi, in to kadarkoli med postopkom menjave.

Skrbnik ne hrani pogodbe z Uporabnikom.

Pogodba mora biti sklenjena v slovenskem jeziku.

 

V. Denarno nakazilo

 

Denar, ki se ga želi zamenjati za kupone, mora biti Skrbniku nakazan z bančnim nakazilom. Skrbnik mora podatke o nakazilu poslati po e-pošti. Do prejema celotne kupnine, Skrbnik ni dolžan kuponov posredovati Uporabniku ali mu jih dati na razpolago.

  

VI. Vrednost kuponov

 

Če ni izrecno drugače določeno, so vse vrednosti kuponov, objavljene na Spletni strani, v Evrih in brez 22% davka na dodano vrednost.

Ker so kuponi v digitalni obliki, ni stroškov poštnine ali drugih stroškov, povezanih z menjavo. 

Kuponi morajo biti Uporabniku posredovani ali na razpolago največ uro zatem, ko je Skrbnik obdelal bančno nakazilo. Skrbnik ne prevzema odgovornosti za dejanja in opustitve svoje banke. 

Uporabnik se strinja, da lahko Skrbnik izda potrdilo o kupljenih kuponih samo v elektronski obliki in jih Uporabniku naloži v njegov CCbox24 Back Office.

 

VII. Pravica do odstopa od pogodbe in do odškodnine

 

Glede na to, da so kuponi v digitalni obliki, se Uporabnik, ki je potrošnik, izrecno strinja in soglaša, da se Uporabniku kupone posreduje ali mu jih da na razpolago pred pretekom obdobja mirovanja (obdobje, znotraj katerega lahko kupec odstopi od pogodbe brez navedbe razloga in brez stroškov ali kazni), kot to predpisujeta Slovenska zakonodaja in zakonodaja Evropske Unije, ki se nanaša na varstvo potrošnikov. Posledično se Uporabnik izrecno odpove pravici do vračila, pravici do menjave kuponov za denar ter pravici do odstopa od pogodbe.

 

VII. Pravice intelektualne lastnine

 

Celotna vsebina Spletne strani (besedilo, slika, video, avdio posnetki, itd.) je  izključna last Skrbnika, ter zaščitena z Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah in drugimi zakoni, ki se tičejo pravic intelektualne lastnine.

Vsebina Spletne strani ne sme biti kopirana, reproducirana, distribuirana, ponovno objavljena, objavljena na spletu ali prenešena na katerikoli način, vključno z elektronskim, brez predhodnega pisnega dovoljenja Skrbnika, razen, če bi to bilo nujno potrebno za uporabo Spletne strani, v skladu z njenim namenom (npr. predpomnenje).

Nepooblaščena uporaba katerekoli vsebine Spletne strani lahko predstavlja kršitev avtorskih pravic ali drugih pravic intelektualne lastnine.

CCbox24 je registrirana blagovna znamka Skrbnika in je zaščitena s slovensko in mednarodno zakonodajo.

 

IX. Izključitev odgovornosti

 

Skrbnik ne jamči za točnost, popolnost ali pravilnost podatkov, objavljenih na Spletni strani in ne prevzema nikakršne odgovornosti za morebitno škodo, ki bi jo Uporabnik utrpel zaradi zanašanja na objavljene podatke.

Skrbnik ne prevzema nikakršne odgovornosti za morebitno škodo, ki bi jo Uporabnik utrpel zaradi nedostopnosti, nedelovanja ali nepravilnega delovanja Spletne strani.

Skrbnik ne prevzema nikakršne odgovornosti za morebitno škodo, ki bi jo Uporabnik utrpel na svojem trdem disku, programski opremi ali drugi opremi, in ki bi nastala zaradi uporabe Spletne strani.

Če je izključitev odgovornosti iz prejšnjih treh odstavkov iz kakršnegakoli razloga nična ali neizvršljiva, je Skrbnikova odgovornost omejena na največji obseg, ki ga dovoljuje zakonodaja.

 

X. Končne določbe; Izbira prava in sodna pristojnost

 

Če je katerakoli določba Pogojev iz kakršnegakoli razloga neveljavna, to ne vpliva na veljavnost ostalih določb. V tem primeru se smatra, da je določba nična. Ostale določbe imajo enako veljavnost.

Komunikacija med Uporabnikom in Skrbnikom se šteje kot veljavna, če poteka preko e-sporočil, na ustrezen e-naslov: e-naslov za komunikacijo s Skrbnikom je info@ccbox24.com. E-naslov za komunikacijo z Uporabnikom je tisti, ki ga je Uporabnik navedel ob prijavi v sistem Cherrybox24 ali, ki ga je Uporabnik Skrbniku sporočil na drug način.

Sporočilo se šteje kot prejeto, ko ga druga stran prejme. Prav tako se šteje kot prejeto, če ga druga stran ne prejme, pošiljatelj pa dokaže, da je sporočilo poslal, v skladu s prvim odstavkom tega člena. V tem primeru se sporočilo šteje kot prejeto naslednji dan od dneva, ko je bilo poslano.

Vse pravice in obveznosti med Uporabnikom in Skrbnikom, ki temeljijo na uporabi Spletne strani, se ureja po veljavni zakonodaji Republike Slovenije. Za vse morebitne spore in kršitve določb Pravilnika je izrecno pristojno sodišče Republike Slovenije.

 

 

Pogoji uporabe veljajo od 1. 3. 2018.